Ven sông thuyền vẽ ráng chiều,
Nước trôi trên bến tụ nhiều hoa rơi.
Xót thương son phấn đau đời,
Xưa nay oan nghiệt, tơi bời xiết bao!