Đất Kiềm đo hội suốt xưa nay,
Buồm lướt in sông, cờ hiệu bày.
Quán khách bờ xuôi, nhà mé nước,
Đường xa mái nhọn lối am mây.
Ba xuân sương khói, rèm thuyền vẽ,
Tám cảnh non sông mưa phố bay.
Tuyệt thú đời người khi cảm hứng,
Chiều về bút mới, tứ thơ hay!