Thiên Môn mưa dầm dề rõ khổ,
Hán Khẩu, xem cũng khó quay chèo.
Nước to, dâng cả thuyền neo,
Ngồi gần lửa, biết lạnh chiều mùa xuân.
Vắng tin tức, hàng năm xa nước,
Nghe thuyền bên, cười cợt gái trai.
Lanh canh động cửa sổ ngoài,
Tuyết rơi rơi mãi, tơi bời đầy sông.