Tới Ninh Minh, bừng quang cảnh mới
Lần đầu tiên biết tới sông này
Tưởng quê nhà, mỗi dáng cây
Nửa chừng tháng chạp giục ngày xuân sang
Như tranh vẽ: chèo lan, thuyền gỗ
Liễu và mai gắn bó lòng người
Năm qua bạn đến Yên rồi
Về Kinh, đang chuốc chén vui tẩy trần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)