Bóng liễu nghiêng bay trước ấm trà,
Lần lần lữ khách ruổi xe ra.
Mối tình đành gửi qua trăng sáng,
Cách biển, đôi bên vẫn một nhà.