Hà Thành phú biệt

Yên chướng trở Tam thanh
Tinh viên thời khởi hành
Nam vi Tô thuỷ biệt
Huống thị Ngọc quan tình
Tý dạ kiều biên khúc
Mai hoa nguyệt hạ thanh
Cố viên xuân sắc cận
Vô ná phú tân chinh

 

Dịch nghĩa

Vì vùng Tam Thanh bị lam chướng ngăn trở
Nên đến nay sứ bộ mới lên đường
Ở sông Tô đã khó từ biệt
Huống gì là nỗi lòng nơi ải Ngọc môn
Khúc nhạc lúc nửa đêm bên cầu
Âm thanh hoa mai dưới trăng
Màu xuân của vườn cũ đã gần kề
Vậy mà phải làm bài thơ về việc rong ruổi đường xa


Lạc khoản: “Phụng chỉ hậu, đạo kinh cố lý, thính văn Lạng Sơn cứ lộ ngạnh, lưu đãi tỉnh trị nhị nguyệt, phỉ tựu phủ, phương tiến phát” (Sau khi vâng mệnh đi sứ, trên đường có ngang qua quê nhà, vừa lúc ấy được tin đường Lạng Sơn đang bị giặc ngáng trở nên phải lưu lại tỉnh lỵ gần hai tháng, giặc yên, mới lên đường).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Lam chướng ngăn đất Lạng
Nay mới khởi sứ trình
Khó rời sông Tô Lịch
Càng nặng nỗi ly tình
Cầu đêm vang nhạc khúc
Mai nở toả âm thanh
Gần sắc xuân vườn cũ
Mà làm thơ viễn hành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Đã nghe chướng ngại ở Tam Thanh,
Sứ bộ hôm nay mới khởi hành.
Từ biệt sông Tô, đà khó chịu,
Nỗi lòng ải Ngọc, lại buồn tênh.
Nửa đêm, khúc nhạc bên cầu vắng,
Khuya khoắt, hoa mai cạnh ngõ mình.
Xuân đã về bên nơi vườn cũ,
Mà phải làm thơ, phận nổi nênh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vì nghe chướng ngại ở Tam Thanh,
Sứ bộ đến nay mới khởi hành.
Từ biệt sông Tô đà khó xử,
Nỗi lòng ải Ngọc lại buồn nhanh.
Nửa đêm khúc nhạc bên cầu dạo,
Dưới trăng âm thanh mai rời cành.
Màu xuân vườn cũ gần kề đó,
Mà phải làm thơ rong ruổi thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời