Thiệp chúc tết đầu thuyền rộn rã,
Nâng chén lên tấc dạ bồi hồi.
Mở song: mây hợp, sương trôi,
Ngớt mưa, cây biếc quanh nơi nghìn nhà.
Cuộc liên ngâm, ai là thi bá?
Ai thương chồng vất vả cầu danh?
Đẩy thuyền, hỏi chuyện cho rành:
Gió xuân Ung, Quế tình hình ra sao?