- Có ai đang khóc nhè
Mà soi gương không bố?
- Một đứa khóc đủ rồi
Soi chi thành hai đứa?