15.00
5 bài thơ
Tạo ngày 06/03/2007 10:09 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Tập thơ Những người bạn nhỏ (NXB Kim Đồng, 1961).