Ngỗng không chịu học
Khoe biết chữ rồi
Vịt đưa sách ngược
Ngỗng cứ tưởng xuôi

Cứ giả đọc nhẩm
Làm vịt phì cười
Vịt khuyên một hồi:
- Ngỗng ơi! Học! Học!


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970