Ngỗng không chịu học
Khoe biết chữ rồi
Vịt đưa sách ngược
Ngỗng cứ tưởng xuôi

Cứ giả đọc nhẩm
Làm vịt phì cười
Vịt khuyên một hồi:
- Ngỗng ơi! Học! Học!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]