Muỗm ta béo tròn
Nhất ngon hai má
Xanh, cứ chua lè
Chín rồi, ngọt lạ!

Ăn nhanh lên nhá
Hột làm mõ chơi:
Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!
Ra đồng trâu ơi!


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970