Đào đỏ, mai vàng
Bìm xanh, cúc tím
Mẹ ơi! Ai nhuộm
Đủ các màu hoa?

- Đem hết sức mình
Nhuộm các loài hoa
Ấy là bác Đất
Lặng im, thật thà...!


Nguồn: Những bài thơ nho nhỏ (thơ), Phạm Hổ, NXB Kim Đồng, 2016