Tam Đảo còn xanh
Chiều đã chín
Mây quấn chân người
Ta khói sương
Cách nhau ba bước
Đi không tới
Tảng đá đời ai
Chắn giữa đường.