Quen sông nước Hải Môn vùng đất
Thái Đại luôn chất ngất trong lòng
Tay cương dư có tâm hùng
Biếc xanh bày trước muôn trùng lại đây
Nằm uốn lượn rồng ngây ôm ngọc
Khập khễnh đi chân bước ngựa còi
Giá ta tới đỉnh cao vời
Sấm mây không sợ tụ rồi lại tan

tửu tận tình do tại