“Giả, dã, chi, hồ” phận đã cam,
Nay đòi, mai hỏi, nghĩ mà căm.
Họ tên đã gửi nơi song Bắc,
Thi cử từng theo lối nước Nam.
Con cháu lên thềm vì bát gạo,
Thơ văn thượng gác xếp ngăn hòm.
Chỉ còn một cách về cày ruộng,
Thuế nặng, sưu cao chẳng thể kham.

tửu tận tình do tại