Than ôi!
Công to cùng xã tắc;
Giá trọng khắp ngoài trong?

Kể các bậc tuấn hiền triều Tống;
Đã ai bằng đại lão Khấu công.

Sao chẳng để ở trung thư, chức hệ trọng thương hành điều đỉnh?
Lại đưa ra nơi quan ải, việc gian lao hán khổn triết xung.

Chẳng qua!
Người những ghét ghen;
Đời hay khe khắt.

Phải thề cùng giặc, vua Tống đã thẹn thùng;
Trái ước mang hờn, chàng Vương còn thắc mắc;

Dưới Thiền Uyên bó tay đóng cửa, hận xưa vẫn đó chưa nguôi;
Trên đỉnh Thái phong ngọc đắp vàng, mưu dối còn e bị mắc.

Nên mới để mãi ông quanh quẩn ven sông;
Chứ phải đâu vì việc chống ngăn ải bắc.

tửu tận tình do tại