Một chiếc thuyền con quá mong manh
Vẫn lướt nhẹ trôi giữa đá ghềnh
Trên không trung chỉ có mây và gió
Chứng kiến thuyền ai lướt giữa dòng

Bột nước trắng phun mù thác đổ
Chẳng làm nghiêng nổi chiếc thuyền Duyên
Bên trong một đệ tử ngồi thiền
Tâm kiên định đi tới miền Tịnh Độ

Sắp tới rồi, mặc cho dòng thác đổ
Tha lực nâng hoá sinh vào quốc độ
Vô lượng quang, thoát khỏi luân hồi
Kiếp trần gian sinh tử mãi không thôi


2.1.2011

Nguồn: Vườn xưa lối cũ (thơ), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2011