玄觀竹籤

盪魔遺跡聳觀瞻,
玄觀傳聞有竹韱。
妙契龍蛇文隱約,
神留篠蕩綠廉韱。
盈虛默會天然數,
叩答全憑主道拈。
大易吉凶元一理,
卜居何事莫傍占。

 

Huyền quán trúc tiêm

Đãng ma di tích tủng quan chiêm,
Huyền quán truyền văn hữu trúc tiêm.
Diệu khế long xà văn ẩm ước,
Thần lưu điều đãng lục liêm tiêm.
Doanh hư mặc hội thiên nhiên số,
Khấu đáp toàn bằng chủ đạo niêm.
Đại Dịch cát hung nguyên nhất lý,
Bốc cư hà sự mạc bàng chiêm.

 

Dịch nghĩa

Vết tích trừ ma ngẩng lên trông thấy cao vút,
Quán Huyền Vũ nghe nói có thẻ tre để xem bói.
Văn tự huyền diệu thấp thoáng nét chữ hình rồng rắn,
Thần lưu trong những chiếc thẻ tre xanh để trừ bỏ hiềm nghi.
Đầy vơi ngầm hiểu do số trời định,
Hỏi đáp toàn nhờ vào người xóc thẻ.
Quẻ bói Dịch, cát hay hung đều dựa vào một lý,
Bói toán trên đời việc gì chớ có xem ở chỗ khác.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]