Rét đậm, đêm nồng hoa sữa cay
Rất riêng Hà Nội sắc hương này
Lượm hương, gói kín vào tâm tưởng
Để mọi mùa xa thoả ngất ngây.