Lá rơi đầy quạ kêu rừng chiều vắng
Mây nước xa ngăn cách với Hoàn Khê
Mộng viễn phương đêm Thương Ngô lạnh lẽo
Chiếu lầu tây trăng trời Sở sáng ngời
Vướng mệnh bạc như nhau tình cốt nhục
Chân trời xa thư tín khó đến đi
Sầu chẳng bám cánh chim hồng bay mỏi
Theo sông Tương đêm trăng sáng quay về

tửu tận tình do tại