Đôi chim đâu tới đậu lan can,
Đo đỏ xanh xanh tựa phượng hoàng.
Ai kẻ giờ còn thích cánh đẹp,
Thôi hẵng đua tươi trước gió hàn!


Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.