34.33
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
62 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 15/11/2007 16:25 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 19/10/2010 08:09 bởi hongha83
Phùng Khắc Khoan 馮克寬 (1528-1613) tự Hoằng Phu 弘夫, hiệu Nghị Trai 毅齋, Mai Nham Tử, tục gọi là Trạng Bùng, người kẻ Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, trấn Sơn Tây. Ông đỗ tiến sĩ năm Quang Hưng thứ 3 (1580) đời vua Lê Thế Tông (1573-1599). Ông được phong nhiều chức vụ quan trọng như Đặc tiến Kim tử vinh lộc đại phu Tán trị, Thừa chính sứ ty, Thừa chính các xứ Thanh Hoá, Tả thị lang bộ công, Thượng thư bộ công, Thượng thư bộ hộ... Ông là một công thần có nhiều thành tích với nhà Lê trong công cuộc chống nhà Mạc. Tương truyền, ông là em cùng mẹ khác cha với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ông là con người có khát vọng hào kiệt, nổi tiếng là người có tài năng thơ ca, chí khí hào mại, có cống hiến trên nhiều phương diện như: quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn học... Tác phẩm còn lại tương đố…

 

 1. Bạng
  4
 2. Bệnh trung thư hoài kỳ 1
  2
 3. Bệnh trung thư hoài kỳ 2
 4. Bệnh trung thư hoài kỳ 3
 5. Dạ liệu vịnh
  2
 6. Dạ nguyệt phiếm chu
  1
 7. Đáo Bành Thành
  1
 8. Đáo Hoàng Hà Đông Ngạn nhật
  1
 9. Đáo Hội Đồng quán kiến Trình phó sứ
  1
 10. Đáo Nam An ngẫu thành
  1
 11. Đào Nguyên hành
 12. Đáp đô đốc Nùng nguyên soái giản
  1
 13. Đáp huề tửu khất thi
  1
 14. Đáp Triều Tiên quốc sứ Lý Tuý Quang kỳ 1
 15. Đáp Triều Tiên quốc sứ Lý Tuý Quang kỳ 2
  2
 16. Đáp Triều Tiên quốc sứ Lý Tuý Quang ngũ ngôn thi kỳ 1
 17. Đạt Lưu Cầu quốc sứ
  1
 18. Đăng Dương tướng công từ đường
  1
 19. Đăng Phật Tích sơn
  3
 20. Đề Cao Tổ miếu
  1
 21. Đề Chiêu Liệt miếu
  1
 22. Đề Huyền Thiên quán
  1
 23. Đề Tử Đồng đế quân miếu
  1
 24. Đình tiền trúc
  2
 25. Hải Dương đạo trung kỳ 1
  2
 26. Hải Dương đạo trung kỳ 2
  2
 27. Hành tảo
  3
 28. Hí đề Đáp Sơn thạch động
  1
 29. Khiển muộn kỳ 4
  2
 30. Ký nghiêm phụ thị huấn thi
  2
 31. Ký viễn hữu nhân
  3
 32. Lão tẩu - Dật tẩu niên cửu thập tứ
  1
 33. Lữ ngụ thư hoài tập cú
  3
 34. Mộng phú tảo mai
  1
 35. Ngọ toạ ngẫu thành
  1
 36. Nguyên đán kỳ 2
  1
 37. Nguyên đán thư đường
  1
 38. Nguyên nhật
 39. Nhâm Tý nguyên đán thọ phụ thân
  2
 40. Phùng thượng thư ký
 41. Phường
  3
 42. Quá thiết thụ lâm
  1
 43. Quá Trương tẩu hý tác
  1
 44. Quan tảo mai ngẫu thành
  1
 45. Tây Hồ nhàn vịnh kỳ 1
  4
 46. Tây Hồ nhàn vịnh kỳ 2
  4
 47. Thấm viên xuân - Thưởng xuân từ
  2
 48. Thọ Thẩm đô đốc sơ độ
  1
 49. Thu dạ hữu hoài kỳ 2
  2
 50. Thu dạ hữu hoài kỳ 3
  1
 51. Thu thiên vãn diểu ngẫu thành
  1
 52. Thư cưu
  2
 53. Tống Thái y viện Bắc sứ
  2
 54. Trừ tịch Nguyễn Thanh Trai kiến ký
  2
 55. Trường An tảo triều hồi
  1
 56. Trương gia phố tức sự
  1
 57. Tự kích ngẫu thành
  3
 58. Tự thuật kỳ 1
  3
 59. Tự thuật kỳ 2
  3
 60. Ước chí Tây đô khẩu chiếm
  2
 61. Văn đỗ quyên ngẫu thành
  1
 62. Vọng Hưng Đạo đại vương từ
  2

Tuyển tập chung