Bốn mùa im lặng chẳng nghe ran,
Chợt nóng vừa sang, tiếng rộn ràng.
Ai bảo oán than không được việc,
Tiếng kêu kéo được sáu Dương thông.

tửu tận tình do tại