Đuốc bạc ban mai dọc tử thành,
Kinh đô buổi sớm sáng thanh thanh.
Mọi người chưa biết là Nam sứ,
Cười chỉ ông già dáng khoẻ nhanh.

tửu tận tình do tại