Một việc đến rồi hứng nảy sinh
Tuôn trào ngọn bút mới câu tinh.
Bạn hiền nhớ ngắm trăng song trước,
Người cổ nhìn đèn đọc sách kinh.
Muốn mở sách cầm rồi gấp lại,
Tạm co sợ rét duỗi dài hình.
Sao bằng mượn cánh tay tạo hoá,
Cất giấu thu đông xuân chuyển tình.