Ngay khi muôn vật chửa sinh mầm,
Sớm nảy cành đầu phía dậu nam.
Áp đảo vườn, rừng cây cỏ dại,
Đông hàn riêng có một trời xuân.

tửu tận tình do tại