Thân lá tươi xanh cột chống trời
Thép gang ngạo nghễ tuyết sương phơi
Triều đình đang kiếm cây rường cột
Gỗ tốt rừng sâu mãi lánh đời?