Gió đông đêm đã báo nhà tranh,
Xuân vửa canh năm đến rõ rành.
Nhờ cỏ ngoài sân, năm đến sớm.
Chưa bùa trước cửa, quỷ chuồn nhanh.
Lặng nghe trời đất, tinh thần, trưởng.
Lắng đọc thánh hiền, trí lợi, lanh.
Sự học mà tăng cùng số tuổi,
Thì lòng vui lắm, sẽ, tinh anh!