Đầy nhà vui có cháu con hiền,
Áo, bát gia phong tiếp nối truyền.
Xuân đến, hằng năm mồng một Tết,
Phong lưu lời chúc kính dâng lên.

tửu tận tình do tại