Trời đất đã cho có tấm thân,
Thân này ắt có chí kinh luân.
Người trần mắt thịt sao hay biết,
Nho sĩ mai này sẽ quý nhân.

tửu tận tình do tại