Già này vui sống đời Nghiêu, Thuấn,
May gặp đầu sông tiên Hải Nam.
Chức vị mặc ai khuyên tiến cử,
Trung lương muốn mãi vạn muôn năm.

tửu tận tình do tại