Bồng Hồ, Phương Trượng ngoài biển,
Câu lậu, Thiên Thai cõi trần.
Đây thực là nơi kỳ tuyệt,
Đón mời dẫn dụ quần tiên.

tửu tận tình do tại