Người bảo Tây đô di tích cũ,
Nay ta sớm trải đất trong vùng.
Chúa xuân nhanh chóng làm theo ý,
Kết trái, bung hoa đón gió đông.

tửu tận tình do tại