Thơ hứng còn hơn rượu hứng nồng
Một bài ngàn chén, giá khôn đong
Rượu say thơ viết cùng trao đủ
Chúa rượu vua thơ, chức thoả lòng