Văn tài vũ lược rạng quang vinh,
Rực rỡ Tướng tinh với Thọ tinh.
Có ý trời cao phù vận nước,
Kỳ anh lưu giúp cuộc thăng bình.

tửu tận tình do tại