Hoàng Hà, Đông Ngạn trạm và đình,
Nam, bắc bao nhiêu khách viễn hành.
Thoả mắt đạo nhân cao ngắm rộng,
Lên lầu trông khắp vạn non xanh.

tửu tận tình do tại