Cùng là hào kiệt hiểu nhau dễ,
Mới gặp mà như trước đã thân.
Nam bắc thấm nhuần ơn thánh đức,
Chất nhân cùng sống mọi miền nhân.

tửu tận tình do tại