Điểm trang xong oán gió xuân
Tường đông nhà Tống gió ngừng quẩn quanh
Huệ lan nhánh hận thêm xanh
Lý đào lặng trổ hồng nhanh dưới thềm
Yến về màn lụa vén lên
Oanh kêu lầu vắng buồn tênh không người
Chàng trai bạc hãnh đi rồi
Chỉ về trong mộng rớt rơi đêm dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.