Yến bên song, vườn mai bướm lượn
Từng cặp bay tha thướt bên nhau
Nhớ người nhưng nén lòng đau
Rêu xanh cây lục nhuộm sầu chiều hôm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.