Nhớ năm qua thương tâm vô hạn
Gió xuân về rào rạt như xưa
Ngô đồng tựa ngóng chờ ai
Tơ tơ tưởng tưởng, chuông mai vang rền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.