Hận Chiêu Dương lê thê còn đó
Tình qua rồi đừng ngỏ làm chi
Thoảng hơi sáo ngọc biệt ly
Máu hồng nhỏ xuống áo vì những đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.