Ve sầu báo ba thu chờ đón
Tịch mịch lui về chốn thâm u
Thềm hoang lá rụng mịt mù
Trăng xuyên rèm lạnh mộng du xa về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.