Chuyện xưa nay nổi chìm theo nước
Nói làm chi thua được tình mê
Hai hàng nước mắt tràn trề
Biết riêng anh vũ lồng tre bấy chầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.