Sắp thanh minh gió khơi nhè nhẹ
Xuân muốn tàn hoa khẽ rụng rơi
Cuộc vui rượu luyến tiếc mời
Mặc thêm áo lụa chống hơi lạnh tràn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.