Nay biệt quán càng nghe hiu quạnh
Khuôn mặt buồn lóng lánh giọt châu
Thề xưa hẹn cũ còn đây
Vòng đem trả lại chia tay xa người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.