Chợt nhớ lại những nơi du ngoạn
Xứ xứ sầu mới cộng hận xưa
Về đông nước chảy gió đưa
Quật châu giữ trái tim thừa biệt ly.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.