Ngọc Nga dậy, trầm thêm hương mới
Ngồi một mình rời rã bình phong
Không lời tình nén chờ mong
Địch ai trổi khúc buồn nung "Thuỷ điệu".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.