Đèn cháy ấm hoạ đường rèm mở
Giọt đồng hồ tiếng vỡ đinh đinh
Mưa ngưng hơi lạnh càng thêm
Mái tây thuở ấy mộng đêm không thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.