Nửa đêm gió tây xuyên rèm lạnh
Cơn mộng xa canh cánh trở về
Mộng về đến cửa phòng khuê
Hoa tàn dưới cửa "dạ tề hợp chi".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.