Tiếng vang người ngựa bờ xuân thoảng
Cỏ ngát rườm rà
Dương liễu cầu xoà
Cờ rượu treo cao bóng ác tà
Hận sầu chồng chất bao nhiêu nhỉ
Mỏi mắt trời xa
Một tựa bên hoa
Thuyền vẽ lại nghe dậy tiếng ca


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.