Tiếng vang người ngựa bờ xuân thoảng
Cỏ ngát rườm rà
Dương liễu cầu xoà
Cờ rượu treo cao bóng ác tà
Hận sầu chồng chất bao nhiêu nhỉ
Mỏi mắt trời xa
Một tựa bên hoa
Thuyền vẽ lại nghe dậy tiếng ca


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.